Прогноз бюджету Зарічненського району

Прогноз районного бюджету на 2013 та 2014 роки

Загальна частина

Прогноз районного бюджету Зарічненського району на 2013 та 2014 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Програми економічних реформ                            на 2010 - 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, державних та регіональних цільових програм, з урахуванням Прогнозу Державного бюджету на 2013 та 2014 роки.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевих фінансів, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку області та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

- забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

- зниження впливу політичного фактору на формування бюджетних пріоритетів.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку області, зведеного та обласного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки України основними завданнями обласного бюджету є:

- забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;

- підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм.

Індикативні прогнозні показники районного бюджету на 2013 та         2014 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту районного бюджету на відповідні роки.

 

Провадження положень Податкового кодексу щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формуватиме умови для зменшення масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого – збільшуватиме обсяги власних коштів підприємств, які вони можуть спрямувати на інвестиційні цілі. Передбачається, що у 2013 році ставка податку на прибуток підприємств становитиме 19 відсотків, а з 01.01.2014 року 16 відсотків проти 23% у 2011 та 21% у 2012 роках.

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку району, покладені в основу формування прогнозу місцевих бюджетів на 2013 та 2014 роки

Реалізація заходів Програми економічного та соціального розвитку Зарічненського району на 2011 рік  сприяла забезпеченню стабільної роботи господарського комплексу та належного функціонування соціальної сфери району.

Про це свідчать підсумки соціально-економічного розвитку району за січень - листопад 2011 року.

Зокрема, промисловими підприємствами району за січень – листопад 2011 року вироблено промислової продукції у діючих цінах на суму            2574,8 тис. грн., що на 5,0  відсотків більше відповідного періоду 2010 року.

Забезпечено стабільне нарощування обсягів виробництва валової продукції сільського господарства. За січень - листопад 2011 року обсяг виробництва валової продукції сільського господарства всіма категоріями господарств у порівнянні з відповідним періодом 2010 року зріс на 9,1 відсоток і склав 132191 тис. грн., при прогнозованому на рік зростанні на 1,0 відсоток.

В районі продовжується робота з формування ринку земель несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності за січень - вересень 2011 року у розвиток економіки району суб’єктами господарювання вкладено 9,8 млн. грн. капітальних інвестицій за січень - вересень 2011 року обсяги інвестицій в основний капітал становили   8,8 млн.грн., що на 25,1 відсоток більше аналогічного періоду 2010 року.

Обсяг роздрібного товарообороту за січень - вересень 2011 року склав 33920,0 тис. грн., що становить 127,6  відсотків до минулого року, в тому числі товарооборот торгової мережі склав 30118,2 тис.грн. і ресторанного господарства 3801,8 тис. грн.

Обсяг реалізованих послуг за січень - листопад 2011 року склав      3033,1 тис.грн., що більше на 7,7 відсотків до відповідного періоду 2010 року.

Забезпечено зростання заробітної плати та пенсій населення. Середньомісячна заробітна плата у січні - вересні 2011 року склала               1611 грн., що в порівнянні з січнем - вереснем 2010 року зросла на                 17,1 відсоток.

Формування розрахункових показників місцевих бюджетів на 2012 рік здійснено з урахуванням необхідності подолання негативних тенденцій, спричинених впливом світової фінансово-економічної кризи на господарський комплекс району, мінімізації її наслідків для населення та забезпечення сприятливих умов щодо посткризового розвитку економіки.

Протягом наступного року прогнозується зростання обсягу промислового виробництва на 6 відсотків порівняно з  рівнем 2011 року, зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства   на 0,5 відсотка проти рівня 2011 року.

У 2013 - 2014 роках по  району  прогнозується  забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення.

Планується зростання обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування.

Наявні тенденції розвитку української економіки, подальша реалізація комплексу економічних реформ забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання району, формування структури економіки більш стійкої до впливу зовнішніх факторів.

Розрахунок прогнозних індикативних показників бюджету на 2013 та 2014 роки розроблений на основі консервативних оцінок основних макропоказників економічного і соціального розвитку держави.

Індикативні прогнозні показники місцевих бюджетів району та районного бюджету на 2013 та 2014 роки

тис. грн.

2013 рік

2014 рік

Бюджет

району

Бюджет

району

Власні доходи (без трансфертів)

*

11933,6

*

12009,3

Дотація вирівнювання

*

105203,7

*

119667,9

 

 

 

 

Видатки

*

117137,3

*

131677,2

 

 

 

 

Дефіцит „+” / профіцит „-”

*

0

*

0

Власні доходи місцевих бюджетів району

на 2013 та 2014 роки

Прогноз доходів зведеного бюджету району  та районного  бюджету на 2013 та 2014 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової реформи відповідно до положень Програми економічних реформ на               2010 - 2014 роки та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку області на 2013 та 2014 роки.

Прогноз доходів місцевих бюджетів району (загальний та спеціальний фонди без врахування трансфертів) на 2013 рік обраховано в сумі                         11933,6 тис.грн., в тому числі по районному бюджеті – 6711,6 тис. грн. та на 2014 рік відповідно – 12009,3 тис.грн. та 6750,2 тис.грн.

Основне бюджетоутворююче джерело надходжень, податок на доходи фізичних осіб, розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (15 відсотків та 17 відсотків із доходу, що перевищує десять мінімальних заробітних плат) та з урахуванням положень Програми дій Уряду щодо забезпечення збільшення розмірів мінімальної заробітної плати відповідно до індексу інфляції (індексу споживчих цін) та недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері.

При проведенні прогнозного розрахунку ПДФО на середньострокову перспективу враховано розширення кола осіб, які мають право на податкову соціальну пільгу та збільшення граничного розміру доходу згідно пунктів 169.1.2; 169.1.3; 169.4.1 статті 169 Податкового кодексу України з урахуванням змін від 06.08.2011 року, а також передбачених пільг у розмірі 100 відсотків платникам, які мають двох та більше дітей до 18 років у розрахунку на кожну таку дитину; у розмірі 150 відсотків для платників, які є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником або утримують дитину – інваліда у розрахунку на кожну таку дитину.

Внаслідок передбачених Законом пільг в поточному році втрати бюджету району складуть понад 1256,8 тис.грн. та  у наступному бюджетному періоді – понад 2262,2 тис.грн.

Індикативні прогнозні показники  власних доходів місцевих бюджетів області на 2013 та 2014 роки

 

Бюджет району                                (тис. грн.)

районний бюджет (тис.грн.)

2013 рік

2014 рік

2013 рік

2014 рік

Загальний обсяг доходів, з них:

11933,6

12009,3

6711,6

6750,2

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

9934,1

9983,8

6631,6

6664,8

в т.ч. податок на доходи фізичних осіб

9907,5

9957,1

6625,5

6658,6

Доходи ,що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

1999,5

2025,5

80,0

85,4

Доходи спеціального фонду,

1528,1

1535,7

494,9

498,4

в т.ч. бюджету розвитку

355,0

347,9

 

 

Видатки районного бюджету на  2013 та 2014 роки

Прогноз видатків бюджету на  2013 та 2014 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників доходної частини бюджету, обсягів фінансування та повернення кредитів бюджету.

Індикативні прогнозні показники видатків загального фонду  бюджету Зарічненського району за функціональним призначенням на 2013 та 2014 роки

тис.грн

Найменування

2013 рік

2014 рік

Державне управління

5299,5

5722,9

в т. ч. капітальні видатки

 

 

Освiта

67219,0

79497,7

в т. ч. капітальні видатки

3171,7

3671,7

Охорона здоров’я

27265,3

31333,3

в т. ч. капітальні видатки

1310

1312

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення, в т.ч.

3339,7

3759,1

в т. ч. капітальні видатки

50

50

Культура i мистецтво

9118,7

5421,7

в т. ч. капітальні видатки

4202,9

204,6

Фiзична культура i спорт

3062,5

3950

в т. ч. капітальні видатки

2402,5

3160

ВСЬОГО видатків, що враховуються при обрахунку міжбюджетних трансфертів

115304,7

129684,7

Засоби масової інформації

75,6

81,6

Соціальні програми

151,0

162,9

Надання дотації ЖКГ

73,2

78,9

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та землеустрій

461,4

497,9

Благоустрій сіл та селища

634,7

684,8

Інші видатки

376,7

406,4

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

60

80,0

Видатки, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

1832,6

1992,5

РАЗОМ ВИДАТКІВ

117137,30

131677,2

Державне управління

Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування районної, селищної та сільських рад, якісне виконання повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами, належне забезпечення виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за використанням коштів у реалізації заходів  програми соціально-економічного розвитку району.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечити належне опрацювання депутатським корпусом та затвердження низки цільових програм;

- забезпечити якісне виконання представницьких функцій депутатами районної, селищної та сільських рад;

- забезпечити принцип прозорості у діяльності  рад;

- забезпечити повноцінне виконання повноважень районної, селищної та сільських рад згідно чинного законодавства.

Основними результатами, яких планується досягти, є забезпечення якісного виконання представницьких функцій депутатами  рад, прийняття низки районних цільових програм, повноцінне виконання повноважень  згідно з чинним законодавством.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетним завданням розвитку галузі соціального захисту населення є реформування наявної системи надання пільг на житлово – комунальні послуги та пільговий проїзд, забезпечення ефективного надання всiх видiв соціальної  допомоги на принципах адресності та підвищення рівня забезпечення безоплатними ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

- заміна надання пільг на адресну грошову допомогу населенню шляхом доплати до пенсії або заробітної плати;

- створення єдиної інформаційно – аналітичної системи обліку осіб, які мають право на пільги та впровадження електронних соціальних карток, яка може виконувати різні функції, а саме: облікову, інформаційну, платіжну;

- забезпечення  роз’яснювальної роботи серед населення щодо економного споживання житлово-комунальних послуг, обсяг витрачання яких вимірюється засобами обліку.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- скорочення адміністративних витрат на організацію відшкодувань за надані пільги, спрощення  системи їх отримання;

- заощадження енергоресурсів, зменшення обсягу бюджетних коштів для надання субсидій та скорочення витрат на оплату житлово-комунальних послуг для сім’ї;

- забезпечення обліку та стану інформації про пільговиків за соціальною ознакою;

- підвищення розміру медичного забезпечення одного постраждалого до 53,00 грн. в рік;

- зменшення скарг, які надходять від громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо задоволення потреб по медичному обслуговуванню;

- підвищення рівня медичного обслуговування постраждалого населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

 

Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

-          оптимізація та реформування мережі закладів охорони здоров'я всіх рівнів у відповідності до плану Реформи медичного обслуговування, затвердженого Програмою економічних реформ України на 2010 – 2014 рр.;

-          розвиток первинної медико-санітарної допомоги через структурно-організаційне та фінансово-економічне розмежування рівнів надання медичної допомоги;

-          удосконалення організації надання екстреної медичної допомоги;

-          активна реалізація заходів медико-соціальної профілактики та типових профілактичних програм, проведення інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

-          підготовка умов для переходу до страхової моделі (соціального медичного страху­вання) ;

-          зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, першочергове забезпечення лікувально-діагностичною апаратурою, обладнанням та санітарним транспортом медичних закладів сільської місцевості;

-          поліпшення кадрового забезпечення лікувальних закладів сільської місцевості;

-          запровадження медичних стандартів надання медичної допомоги та індикаторів якості роботи закладів охорони здоров'я;

-          забезпечення імунопрофілактики, здійснення інших заходів щодо раннього виявлення захворювань, профілактики і боротьби із соціально-небезпечними хворобами.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

-    поліпшення здоров'я населення;

-   забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості, шляхом реформування первинного рівня надання медичної допомоги;

-  підвищення в загальній чисельності лікарів частки лікарів загальної       практики/сімейної медицини в межах 4 – 4,5 відсотки;

-   забезпечення диспансерним доглядом 98,6 відсотків вагітних;

-  створення умов для безпечних пологів, надання високотехнологічної                           допомоги хворим жінкам та дітям у післяпологовому періоді;

- доведення рівня профілактичного медичного огляду та загальної   диспансеризації як дорослого, так і дитячого населення до 98,6 відсотків;

-          підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях на 5,6 відсотки;

-          зниження коефіцієнта малюкової смертності  на 0,5 відсотка;

-          зниження коефіцієнта материнської смертності до  5,0 відсотка;

-          зниження смертності від онкологічних захворювань на 0,6 відсотка;

-          зниження питомої ваги деструктивних форм туберкульозу у вперше виявлених на 1,8 відсотки;

-          зниження показника смертності від туберкульозу на 1,0 відсоток.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі є забезпечення доступності до якісної освіти.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

- оптимізація мережі навчальних закладів області з урахуванням демографічних і економічних реалій та необхідності підвищення якості освіти, створення умов для однозмінного навчання; забезпечення функціонування освітніх округів;

- впровадження типових штатних нормативів закладів та установ освіти;

- створення умов для раннього виявлення творчих нахилів дитини;

- забезпечення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров’я;

- забезпечення профільного навчання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерними комплексами (у тому числі заміна морально застарілих), 100 - відсоткове підключення до мережі Інтернет, запровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

-  створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми - сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної адаптації; запровадження інклюзивної освіти;

- збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою; відновлення роботи непрацюючих та відкриття нових дошкільних навчальних закладів і груп з короткотривалим перебуванням дітей; розширення мережі навчально-виховних комплексів „Школа - дитячий садок”, зокрема у сільській місцевості;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів і установ, придбання обладнання, будівництво спортивних залів за новими технологіями (модульні конструкції), проведення поточних ремонтів, заходів з протипожежної безпеки та охорони праці;

- забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності,до місць навчання і додому в тому числі шляхом придбання шкільних автобусів;

- підвищення самостійності навчальних закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами;

- здійснення моніторингу регіонального ринку праці та узгодження  формування державного замовлення на підготовку кадрів;

- виконання районних галузевих програм.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня забезпечення охоплення дошкільною освітою, в тому числі дітей п’ятирічного віку;

- покращення підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

 

Культура і мистецтво

Пріоритетами розвитку галузі є збереження, дослідження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу на Рівненщині, удосконалення та утримання культурної інфраструктури галузі, основних культурно-мистецьких закладів та організацій.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення   підтримки  мистецьких  колективів,  налагодження гастрольної діяльності на території району;

- сприяння відродженню культури на селі через формування базової мережі закладів культури, розвиток культурно-дозвіллевих комплексів та публічно-шкільних бібліотек;

- удосконалення системи інформаційного забезпечення населення шляхом створення електронних інформаційних центрів на базі центральних районних, міських  та базових сільських бібліотек;

- здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері бібліотечної справи;

- забезпечення поповнення бібліотечного фонду літературою та періодичними виданнями;

- проведення культурно-мистецьких заходів, акцій, фестивалів, виставок,  народних та зразкових аматорських колективів;

- проведення реставраційних робіт пам’яток  культурної спадщини;

- збереження історико-культурної спадщини, утвердження патріотичних цінностей, національної свідомості, популяризація національного культурного надбання,  пам’яток культури і культурної спадщини як основи національної культури, складання електронних паспортів за єдиною формою;

- забезпечення гарантій свободи творчої молоді, підтримка творчих ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури і мистецтва, збагачення національної культурної спадщини.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є :

-  реалізація державної політики в культурно-мистецькій сфері;

-  збереження та модернізація культурно-мистецької інфраструктури;

- забезпечення  реалізації  прав  громадян на свободу літературної і художньої творчості;

- забезпечення проведення державних свят на належному рівні, розвиток самоцінностей культури і мистецтва в усіх її численних проявах ;

- забезпечення зайнятості  працівників культури і мистецтва по району;

- забезпечення ефективності використання бюджетних коштів, створення правових та економічних стимулів для залучення недержавних коштів та засобів для підтримки культури й мистецтва.

 

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку галузі є залучення  до здорового способу життя  усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, шляхом нових форм занять фізичною культурою і спортом, формування в молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту, участь спортсменів району в офіційних обласних та всеукраїнських змаганнях.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечити об’єднання зусиль органів державної влади, громадських та приватних організацій спортивної спрямованості щодо залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої роботи, активного сімейного дозвілля за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;

- забезпечити  підвищення  авторитету району  на  всеукраїнських   спортивних змаганнях ;

- забезпечити проведення спортивно-масових заходів для інвалідів-спортсменів району, підготовку та їх участь в офіційних всеукраїнських змаганнях;

- провести районні та забезпечити участь у всеукраїнських юнацьких та                          молодіжних  видах спорту;

- забезпечити удосконалення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл району, провести оптимізацію їх мережі та забезпечити збільшення кількості учнів спортивних шкіл;

- провести роботи по завершенню будівництва стадіону ;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

-   оснащення спортивних споруд сучасним інвентарем та обладнанням;

- охоплення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою понад 8 відсотків громадян району;

-   залучення до занять в ДЮСШ понад 15 відсотків учнівської молоді.

 

Сільське господарство та земельна реформа

Основні пріоритети розвиту агропромислового комплексу району на  2013 - 2014 роки :

  1. Підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення.
  2. Підвищення продуктивності худоби.

3.  Впровадження нових технологій, освоєння випуску нових видів

продукції.

Основними результатами, яких планується досягти в агропромисловому комплексі району у 2013 - 2014 роках, є:

- збільшення виробництва продукції рослинництва і тваринництва;

- підвищення продуктивності праці в сільському господарстві.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища в Зарічненському районі є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття,  досягнення екологічної рівноваги прилеглих територій.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення обов'язковості врахування екологічної складової при прийнятті рішень щодо формування стратегій сталого розвитку, місцевих цільових програм;

- мінімізація шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та хімічних речовин;

- розширення заліснених та заповідних територій;

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- знешкодження непридатних до використання пестицидів ;

- підвищення рівня лісистості територій;

- раціональне використання наявних природних ресурсів;

- зменшення антропогенного і техногенного навантаження на навколишнє природне середовище;

 

Пріоритети розвитку в сфері енергоефективності на 2013 - 2014 роки

1. Забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів у галузях господарського комплексу та соціальної сфери району.

 

2. Проведення енергетичних обстежень бюджетних установ і організацій району.

 

3. Розроблення  для  бюджетної  сфери  району  лімітів  споживання енергоносіїв у розрізі електроенергії, газу, теплопостачання і води, з урахуванням вимог чинного законодавства.

 

4. Збільшення обсягів використання нетрадиційних джерел і альтернативних видів палива відносно рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів.

 

Основні результати, що планується досягти:

- економія  паливно-енергетичних ресурсів за  рахунок  виконання енергозберігаючих заходів, в тому числі за рахунок використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії та альтернативного палива.

- зменшення енергоємності споживання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки та соціальній сфері району

- впровадження енергозберігаючих проектів в установах бюджетної сфери  відповідно до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки.

 

Дорожньо-транспортний комплекс

Основними пріоритетами розвитку комунальної дорожньо-транспортної інфраструктури району у прогнозованому періоді (2013 - 2014 роки) є покращення наявних об’єктів комунальної дорожньої мережі для потреб економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

У 2013 – 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

розвиток об’єктів транспортної інфраструктури;

проведення ремонту існуючих комунальних доріг у сільських населених пунктах (влаштування білощебеневого покриття по грунтових дорогах);

ремонт під’їзних комунальних доріг до навчальних закладів та закладів охорони здоров’я;

оновлення застарілої технічної бази дорожніх підприємств (райавтодорів).

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства району на 2013-2014 роки:

реалізація інвестиційно-інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на зменшення витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;

забезпечення виконання вимог законодавства щодо повного відшкодування суб’єктам господарювання  економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом та наданням житлово-комунальних послуг, що визначені  відповідно до стандартів, норм, порядків та правил.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- проведення комплексної модернізації і технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм;

- зменшення рівня зношеності основних фондів житлово-комунальної сфери;

- забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово-комунального господарства, підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів.

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                      О.І. Солодка