Рішення "Про створення громадської наглядової ради при Зарічненській районній раді"

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шосте скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Від 5 березня 2014 року                                                                                           № 415

 

Про створення громадської наглядової ради

при Зарічненській районній раді

 

 

Відповідно до частини 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, налагодження взаємодії з правоохоронними органами, за погодженням з президією районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

1. Утворити громадську наглядову раду при Зарічненській районній раді (далі- громадська наглядова рада) за участю представників громадськості Зарічненського району.

2.Положення про громадську наглядову раду при Зарічненській районній раді

схвалити, (додається).

3.Громадській наглядовій раді у своїй діяльності керуватись положенням  про громадську наглядову раду при Зарічненській районній раді, Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та іншими нормативно-правовими актами України.

4.Громадській наглядовій раді провести всі необхідні реєстраційні процедури у відповідності з вимогами   Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та іншими нормативними актами.

5.До сформування  персонального складу громадської наглядової ради, але не більше трьох місяців, дозволити представляти громадську наглядову раду при Зарічненській районній раді ініціативній групі зі створення громадської наглядової ради в складі згідно з додатком.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Корця І.М.

Голова ради                                                                              М.Ф. Якушик

 

СХВАЛЕНО

Рішенням Зарічненської районної ради від 5 березня 2014 року №415

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську наглядову раду при Зарічненській районній раді

1. Громадська наглядова рада при Зарічненській районній раді (далі - громадська наглядова рада)  є консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної   взаємодії   зазначених   органів   з   громадськістю, врахування  громадської  думки  під  час  формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська наглядова рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року, № 996.

Положення про громадську наглядову раду погоджується з районною радою, при якій вона утворена та схвалюється на її засіданні.

3. Основними завданнями громадської наглядової ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади ;
 • сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4.  Громадська наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує районній раді, при якій вона утворена, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає районній раді пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає районній раді обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням районною радою пропозицій і зауважень громадськості, а також дотримання нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті  районної ради та/або в інший прийнятний спосіб;

6) збирає, узагальнює та подає районній раді інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська наглядова рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи);

2)  залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від районної ради проекти нормативно-правових актів з питань. що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської наглядової ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщені органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.

6. До складу громадської наглядової ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

7. Склад громадської наглядової ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської наглядової ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської наглядової ради визначається установчими зборами.

Термін повноважень складу громадської наглядової ради – два роки.

До складу громадської наглядової ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській наглядовій раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської наглядової ради  районна рада утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участі інститутів громадянського суспільства.

Якщо при районній раді вже утворена громадська наглядова рада, то не пізніше за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі і ті, які є членами громадської наглядової ради та районної ради,  при якій утворюється громадська наглядова рада.

Не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів, районна рада в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою ( у разі наявності);
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
 • копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської наглядової ради та, у разі потреби, уточнює місце проведення установчих зборів, про що районна рада повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа її учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської наглядової ради, що діяла при органі місцевого самоврядування до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської наглядової ради районна рада оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. Районна рада затверджує склад громадської наглядової ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство у громадській наглядовій раді припиняється на підставі рішення громадської наглядової ради у разі:

 • систематичної відсутності члена громадської наглядової ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
 • повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачене його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській наглядовій раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
 • неможливості члена громадської наглядової ради брати участь у роботі громадської наглядової ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської наглядової ради недієздатним або обмежено недієздатним;
 • подання членом громадської наглядової ради відповідної заяви.

11. Громадську наглядову раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської наглядової ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської наглядової ради не може бути обрано посадову особу або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови громадської наглядової ради можуть бути припинені за рішенням громадської наглядової ради у разі його припинення членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську наглядову раду.

12. Голова громадської наглядової ради:

 • організовує діяльність громадської наглядової ради;
 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
 • підписує документи від імені громадської наглядової ради;
 • представляє громадську наглядову раду у відносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
 • може брати участь у засіданнях президії районної ради.

13. Функції секретаря громадської наглядової ради виконує член ради, який обирається з числа членів громадської наглядової ради на її першому засіданні.

14. Основною формою роботи громадської наглядової ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал.

Засідання громадської наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів.

Засідання громадської наглядової ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської наглядової ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник районної ради.

За запрошенням голови громадської наглядової ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення громадської наглядової ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської наглядової ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду районною радою.

Рішення районної ради, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської наглядової ради, не пізніше, ніж у десятиденний термін після його прийняття, в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської наглядової ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити і відомості про врахування пропозицій громадської наглядової ради або причини їх відхилення.

16. Громадська наглядова рада інформує районну раду та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська наглядова рада» розділу «Влада і громадськість» на офіційному веб-сайті районної ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату громадської наглядової ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює районна рада.

18. Громадська наглядова рада має бланк із своїм найменуванням.

 

Додаток

до рішення районної ради

від 5 березня 2014 року №415

 

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА

зі створення громадської наглядової ради при Зарічненській районній раді

 

1.Масюк Сергій Федорович

2. Полюхович Анатолій Іванович

3.Клімович Павло Петрович

4.Полюхович Світлана Іванівна

5.Меснікович Микола Антонович

6.Омельчук Маргарита Олексіївна

7.Демчук Василь Олексійович

8.Менделюк Роман Анатолійович

9.Зайцев Олександр Сергійович

Заступник голови ради                                                І.М. Корець