Рішення сільських рад

У К Р А Ї Н А

М О Р О Ч Н Е Н С Ь К А  С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

З А Р І Ч Н Е Н С Ь К О Г О  Р А Й О Н У

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 грудня 2017 року                                                  № 98

 

Про  продовження дії рішень

щодо ставок місцевих податків  і зборів

на території Морочненської сільської ради

на 2018 рік.

 

Відповідно до статті 7.  пункту 12.3 статті 12,  абзацу четвертого підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 284 ,   Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Морочненська сільська  рада

Вирішила:

1. Продовжити дію рішень сьомого скликання Морочненської сільської ради № 59 від 23 грудня 2016 року « Про місцеві податки і збори » та № 61  «Про встановлення ставок земельного податку на території  сільської ради » та № 68 від 20 березня 2017 року « Про внесення доповнення в додатку 2 до рішення сільської ради № 61 від 23.12.2017 року «Про встановлення ставок земельного податку на території  сільської ради »

2. Рішення набирає  чинності із дня  офіційного оприлюднення  т а застосовується  з 01.01.2018 року.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  Морочненської сільської ради з питань бюджетно-фінансової  та податкової політики.

 

Сільський голова:                                                 О.Захаревич

 

Україна

Сенчицька сільська рада

Зарічненського району

Рівненської області

( двадцять третя сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 06 грудня 2017 року                                                                                            № 65

Про  продовження дії рішень

щодо ставок місцевих податків і зборів

на території Сенчицької сільської ради

на 2018 рік

Заслухавши інформацію сільського голову  щодо необхідності продовження дії деяких рішень сільської ради, керуючись статтею 7, пунктом 12.3 статті 12, підпунктом 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та пунктом 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, пунктом 24 та пунктом 28 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

вирішила

1.Продовжити  дію  рішень № 40 від 23.01.2017 р. «Про встановлення ставок земельного податку на території Сенчицької сільської ради», № 41 від 23.01.2017 р. «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», № 42 від 23.01.2017 р. «Про затвердження регуляторного акту «Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради № 185 від 30.06.2015 року».

2.Оприлюднити дане рішення на офіційній сторінці Зарічненської державної адміністрації в мережі Інтернет.

3.Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

 

Сільський голова                                   В.М. Проневич

МОРОЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого демократичного скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2017 року № 96

Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури Морочненської сільської ради

Керуючись частиною 5 статті 30, статтею.40 Закону України ,,Про регулювання містобудівної діяльності”, частиною 5 статті 3 Закону України ,,Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” щодо залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, керуючись статтею 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями  сільської ради,  Морочненська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.     Затвердити Порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Морочненської сільської ради, що додається (додаток 1).

2.     Затвердити Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Морочненської сільської ради у разі будівництва об'єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена (додаток 2).

3.     Затвердити Примірну форму договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури з розрахунком величини пайової участі та графіком оплати коштів (додаток 3).

4.     Визначити виконавчий комітет Морочненської сільської ради уповноваженим органом по регулюванню діяльності, пов’язаної з пайовою участю замовника будівництва.

5.     Виконавчому комітету Морочненської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті районної ради в 10-денний термін з дня його прийняття.

6.     Рішення набирає чинності з 1січня 2018 року. Всі договора про пайову участь укладені до набраня чинності даного рішення діють до повного їх виконання на умовах визначених в них.

8.     Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Морочненської сільської ради Захаревича О.І.

Сільський голова                                                 О.Захаревич.

Додаток 1

до рішення сесії № 96

від   22.12.2017

 

ПОРЯДОК

залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Морочненської сільської ради.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 40 Закону України ,,Про регулювання містобудівної  діяльності” з метою врегулювання суспільних відносин, пов'язаних з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури с.Морочне, Мутвиця у зв'язку з будівництвом об'єктів на відповідній території .

1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку,  використовуються у значенні, встановленому Законом України ,,Про регулювання містобудівної діяльності” (далі – Закон).

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників будівництва в т.ч. реконструкції, добудови, зміни цільового призначення незалежно від форми власності, що здійснюється на території  с. Морочне, с.Мутвиця за винятком тих, що визначені п.1.5 цього Порядку.

1.4. Встановлений виконавчим комітетом Морочненської сільської ради для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, встановлений Законом.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших, передбачених Законом відрахувань, не може перевищувати:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків;

1.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

1.6. Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовники), мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів на термін до одного року.

Підставою для відстрочення таких платежів та відрахувань є письмова заява суб'єкта господарської діяльності, що здійснює житлове будівництво, відповідно до частини 5 статті 3 Закону України ,,Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” до виконкому Морочненської сільської ради.

Звільнення від сплати пайової участі (зменшення розміру плати) здійснюється на підставі рішеня сесії сільської ради.

2. Розрахунок розміру та порядок залучення коштів пайової участі у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

2.1.Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на земельній ділянці на території Морочненської сільської  ради, для отримання вимог по пайовій участі зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Морочненської сільської ради.

2.2. До заяви необхідно додати:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники;

- копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларацію про початок виконання будівельних робіт;

- правовстановлюючі документи:

-а) для юридичних осіб:

- комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника;

- виписку із ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

- довідку із зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П,І,Б, особи яка відповідно до Статуту чи іншого документа має право на укладання договорів від імені цієї юридичної особи;

- копію рішення про надання уповноваженій особі заявника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє на підставі Статуту замовника, та іншого документу);

б) для фізичних осіб:

- засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння податкового номера (за наявності);

в) для фізичних осіб –підприємців:

- виписки із ЄДР про реєстрацію ФОП;

- довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;

- копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

2.3. Пайова участь у розвитку інфраструктури Морочненської сільської ради полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до селищного бюджету коштів для створення зазначеної інфраструктури, згідно з договором.

2.4. Величина пайової участі визначається у договорі, укладеному з сільською радою відповідно до встановленого розміру пайової участі у розвитку інфраструктури, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та на підставі розрахунку, який є невід'ємною частиною договору. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.5. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених сільською радою нормативів для одиниці створеної потужності.

2.6. Відсоток сплати пайової участі в залежності від виду будівництва визначений відповідно до вартості будівництва у відповідності до пунктів 2,4 і 2,5. цього Порядку і становить:

1) 5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта (нове будівництво) - для нежитлових будівель та споруд за винятком автозаправних станцій та банків;

2) 3 відсотки загальної кошторисної вартості реконструкції (в тому числі добудови, зміни цільового призначення) об'єкта – для нежитлових будівель та споруд за винятком автозаправних станцій та банків;

3) 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків;

4) 1 відсоток загальної кошторисної вартості реконструкції об'єкта (добудови, зміни цільового призначення із нежитлового в житловий) – для житлових будинків.

5) 8 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта (в тому числі добудови, зміни цільового призначення) - для автозаправних станцій та банків.

2.7. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються договором.

2.8. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ= КВБ х 5  (3; 2; 1; 8) % х Кзон х Кнс, де

ПУ – пайова участь;

КВБ – кошторисна вартість будівництва;

5 (3; 2; 1; 8)  % - відсоток сплати пайової участі в залежності від виду будівництва відповідно до вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.6. Порядку.

Кзон - зональний коефіцієнт визначений грошовою оцінкою населеного пункту.

Кнс – коефіцієнт населеного пункту с.Морочне- 0,9 с.Іванчиці - 0,9,

3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури

3.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається в строк 15 робочих днів з дня прийняття виконавчим комітетом Морочненської сільської ради рішення про його укладення. Відсутність заяви на пайову участь до початку будівництва є підставою для порушення питання припинення будівництва та зобов’язання забудовника щодо укладення договору.

3.2. Підготовку Договору здійснює апарат Морочненської сільської ради.

3.3. Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

3.4. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значенні від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, строк (графік) сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання договору та інше.

3.5. Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Розрахунок розміру пайової участі виконується апаратом  Морочненської сільської ради.

3.6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації апаратом сільської ради звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками.

4. Порядок використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури

4.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту, згідно з рішенням Морочненської сільської ради.

4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає  Морочненської сільської рада.

4.3. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цим Порядком, а також крім випадків, визначених п.4.4. цього Порядку.

4.4. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність. Рішення про таке зменшення приймає Зарічненська селищна рада до укладення договору. Надлишково використані кошти (що перевищують розмір пайової участі) на облаштування об'єктів інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику не повертаються.

5. Контроль за надходженнями пайових внесків.

5.1. Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі (декларації про початок виконання будівельних робіт) для виконання розрахунку покладається на замовника.

5.2. Головним розпорядником коштів є Морочненська сільська рада.

5.3. Усі рішення, дії або бездіяльність органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов'язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.4. У разі невиконання замовником умов договору щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених у розрахунку до договору, сільська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку та припинення експлуатації (знесення) об'єкту .

5.5. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Сільський голова                                                 О.Захаревич.

Додаток

до рішення сесії № 96

від 22.12.2017

Порядок

розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Морочненської сільської  ради у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами

1. Норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта за один метр квадратний встановлюється рішенням виконавчого комітету сільської ради.

2. Норматив для одиниці створеної потужності, затверджений рішенням Морочненської сільської ради, періодично встановлюється на рівні 50 % від нормативу вартості одного квадратного метра житла по Рівненській області визначений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», що діє на день винесення на розгляд проекту регуляторного акту "Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури Морочненської сільської ради".

3. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої п.1 даного Порядку.

Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена, здійснюється за формулою:

ПУ = (П х О) х 5 (3; 2; 1; 8) % х Кзон х Кнс

де ПУ – розмір пайової участі в гривнях;

П - площа об’єкта будівництва у метрах квадратних, визначена відповідно до державних будівельних норм (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);

О - норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої п 1 даного Порядку, що діє на дату укладення договору про пайову участь;

5 (3; 2; 1; 8) % - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.6 Порядку залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури, затвердженого рішенням Зарічненської селищної ради.

Кзон - зональний коефіцієнт визначений грошовою оцінкою населеного пункту.

Кнс становить для с.Морочне – 0,9, с.Мутвиця- 0,9.

4.Інші питання розрахунку здійснюються згідно додатку 1 до даного рішення.

Сільський голова                                                   О.Захаревич.

Додаток 3

до рішення сесії № 96

від 22.12.2017

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ

про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту

 

с.Морочне                                                                   «__»_________20___ року

 

Виконавчий комітет Морочненської сільської  ради, в особі сільського голови ____________________________________________________________, що діє на підставі Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” з одного боку, та ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи , з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб) (далі - ,,Замовник”), що діє на підставі Статуту та власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору - ,,Сторони”), уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Морочненської сільської ради при здійсненні будівництва об'єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2.Назва та місце розташування об'єкта містобудування -______________________________________________________________________

1.3. Цільове призначення об'єкта містобудування -

______________________________________________________________________

ІІ. Сума договору та умови оплати

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури  Морочненської сільської ради у розмірі____________грн. єдиним платежем (частинами за графіком, згідно Додатку № 3) на рахунок _______________ відповідно до Розрахунку (згідно Додатку № 1 або Додатку (зазначити рахунок) № 2 (застосовується в залежності від способу обчислення величини пайової участі) у строк до “____”__________20___року.

2.2. Величина пайової участі визначена на підставі:

- затвердженої проектної документації (загальна кошторисна вартість будівництва) у сумі_______грн.

- нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої Морочненської сільської радою у сумі_______грн.

2.3. Розрахунок величини пайової участі, складений на підставі вихідних даних Замовника щодо потужності об'єкта будівництва та нормативів для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Морочненської сільської ради, уточнюється на підставі вартісних показників затвердженої в установленому порядку проектної документації з укладанням протягом_____днів додаткової угоди, графіка оплати та розрахунку величини пайової участі.

2.4. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Морочненської сільської ради здійснюється у безготівковій формі на рахунок №________, код_________, МФО____________, ККД____________, банк одержувача: _________________________________

(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)

ІІІ. Права і обов'язки сторін

3.1. Замовник зобов'язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п.2.1. розділу 2 цього Договору до “____”___________201 _ р. єдиним платежем (частинами згідно з графіком оплати (Додаток 3), що є невід'ємною частиною цього Договору).

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов'язується звернутися із клопотанням до виконавчого комітету Морочненської сільської ради про  внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Виконавчий комітет Морочненської сільської ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

3.4. Виконавчий комітет зобов'язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об'єкти інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову, та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі, за умови прийняття рішення про таке зменшення до укладення договору. Надлишково використані кошти (що перевищують розмір пайової участі) на облаштування об'єктів інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику не повертаються.

ІV. Відповідальність сторін та вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього договору в межах чинного законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі, Замовник сплачує пеню у розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п.2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов'язання.

V. Інші умови

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладенні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Зарічненської селищної ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.6. Додатки до Договору:

№ 1 – розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Морочненської сільської ради на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації; або розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Морочненської сільської ради на підставі нормативів для одиниці створеної потужності.

№ 2 – графік оплати пайової участі (внеску) (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).

VІ.  Юридичні адреси сторін, банківські реквізити:

Морочненська сільська рада:                                             Замовник:

Додаток 1 до Договору

Розрахунок

величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Морочненської сільської ради на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації

Виконавчий  комітет Морочненської сільської ради, в особі Морочненської сільської голови ________ _________________________________, що діє на підставі Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” з одного боку та ____________ ______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб) (далі - ,,Замовник”), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору - ,,Сторони”), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Морочненської сільської  ради від «___»_______20___р. №__склали розрахунок величини пайової участі по об'єкту містобудування _______________________________________________

(найменування та адреса об'єкта)

1. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у ____зоні згідно з умовним поділом зон забудови с.Морочне, с.Мутвиця Кзон = _____. Кнс = _________.

2. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та проведена експертиза кошторисної частини проекту.

3. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва становить:__________________________гривень.

(сума цифрами та прописом)

4. Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об'єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюються за формулою:

ПУ = КВБ х 5 (3; 2; 1; 8) % х Кзон х Кнс, де: ПУ - розмір пайової участі; КВБ - кошторисна вартість будівництва; 5 (3; 2; 1; 8) % - величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком. Кзон - зональний коефіцієнт, Кнс – коефіцієт населеного пункту.

5. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь (внесок) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від «___»___________20___р. №___.

Виконавчий комітет

Морочненської сільської ради :                                             Замовник:

___________________________                  ____________________________________

Посада, ПІБ, підпис:                                            Посада (для суб’єктів господарювання

юридичних осіб), ПІБ,підпис:

МП                                                                   МП (для суб’єктів господарювання)

Додаток 1 до Договору

Розрахунок

величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Зарічненської селищної ради по об'єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності

 

Виконавчий комітет Зарічненської селищної ради, в особі селищного голови______________________________________, що діє на підставі Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, з одного боку та ______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб) (далі - ,,Замовник”), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору - ,,Сторони”), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Зарічненської селищної ради від «___»_______20___р. №    склали розрахунок величини пайової участі по об'єкту містобудування ______________________________________________________________________

(найменування та адреса об'єкта)

1.Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних _______________________________________ (зазначити перелік вихідних даних)

та нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затверджених рішенням Зарічненської селищної ради від _____№______.

2. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у ____зоні згідно з умовним поділом зон забудови с.Морочне. с.Мутвиця Кзон = _____. Кнс = _________.

3. Згідно з наданими Замовником вихідними даними та виходячи з показників  створеної потужності вартість об'єкта будівництва становить _______________ гривень. (сума цифрами та прописом)

4. Розрахунок величини пайового внеску Замовника будівництва об'єкта здійснюється за формулою:

ПУ = П х О х 5  (3; 2; 1; 8) % х Кзон х Кнс, де

де ПУ – розмір пайової участі в гривнях;

П - площа об’єкта будівництва у метрах квадратних, визначена відповідно до державних будівельних норм (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);

О - норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням селищної ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь між Замовником та селищною радою;

5  (3; 2; 1; 8) % - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.6. Порядку залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища, затвердженого рішенням селищної ради.

Кзон - зональний коефіцієнт. Кнс – коефіцієнт населеного пункту.

5. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від «___»__________20_____р. №____.

Морочненська сільська рада:                                             Замовник:

___________________________________

___________________________                   ___________________________________

___________________________                   ___________________________________

___________________________                   ___________________________________

___________________________                  ____________________________________

___________________________                  ____________________________________

Посада, ПІБ, підпис:                                     Посада (для суб’єктів господарювання

юридичних осіб), ПІБ,підпис:

___________________________                    ___________________________________

МП                                                                   МП (для суб’єктів господарювання

Додаток 2 до Договору

 

 

ГРАФІК

оплати коштів пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

 

«___»_______20__р.                                                                                  с. Морочне

 

Виконавчий комітет Морочненської сільської ради, в особі сільського голови _________________________________, що діє на  підставі Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” з одного боку та ______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі - ,,Замовник”), що діє на підставі статуту (власного волевиявлення), з другого боку, (далі за текстом Договору - ,,Сторони”), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Морочненської сільської ради від «___»_______20___р. №        домовилися про таке:

 

1. Оплату за договором буде здійснено окремими частинами у такому розмірі та у строки:

у сумі ________________________________грн. до «__»_____20_року,

у сумі ________________________________грн. до «__»_____20_року,

у сумі ________________________________грн. до «__»_____20_року,

у сумі ________________________________грн. до «__»_____20_року,

у сумі ________________________________грн. до «__»_____20_року,

у сумі ________________________________грн. до «__»_____20_року,

2. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь (внесок) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Зарічненської селищної ради від «___»__________20___р. №____.

Морочненська сільська рада:                                                      Замовник:

 

Посада, ПІБ, підпис:                           Посада (для суб’єктів господарювання

юридичних осіб), МП

МП                                                            ПІБ,підпис: (для суб’єктів господарювання)